Съобщения и информация

[Номер: 143] Съобщение

Дата и час на публикуване: 04/12/2018, 11:25:10

Съобщение: ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП, с предмет: „„Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ /СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имуществото на ДП „КАБИЮК" за срок от една година-2019/"

Изтегли [.rar]


[Номер: 139] Съобщение

Дата и час на публикуване: 23/07/2018, 12:14:33

Съобщение: ДП "Кабиюк" удължава срокът на обявената обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява", чл. 20, ал. 3  с предмет „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишни финансови отчети на ДП „Кабиюк" гр. Шумен за срок от три години 2018-2020" заведена под № 138 в профила на купувача

Изтегли [.rar]


[Номер: 73] ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22 Б, АЛ. 2, Т.15 ОТ ЗОП:

Дата и час на публикуване: 03/07/2015, 16:30:02

Относно: информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване сключени договори за общ.поръчка, от ДП „Кабиюк" гр. Шумен проведени преди и след 01.07.2014 год.

Изтегли [.rar]


[Номер: 72] СЪОБЩЕНИЕ:

Дата и час на публикуване: 24/06/2015, 15:34:04

ДП „Кабиюк“ гр. Шумен,   уведомява всички участници за наложена корекция по документацията за участие на обявена открита процедура за възлагане и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители   на ДП „Кабиюк“ за срок от 36 месеца“. В сайта на ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА на ДП „КАБИЮК“ за съответна обществена поръчка са прикачени коригирани образци на Техническото предложение /образец № 13/ и Ценовото предложение/образец № 14/; Договор за възлагане на обществена поръчка /образец № 12// и Техническа спецификация /приложение № 2/.

Изтегли [.rar]


[Номер: 70] ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22 Б, АЛ. 2, Т.14 ОТ ЗОП:

Дата и час на публикуване: 01/06/2015, 15:43:03

Относно: датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по сключени договори за общ.поръчка, от ДП „Кабиюк" гр. Шумен проведени преди 01.07.2014 год.

Изтегли [.rar]


[Номер: 69] ДП Кабиюк гр. Шумен ПРЕКРАТЯВА обявената общ. поръчка с предмет:"Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 36 месеца" - № 66

Дата и час на публикуване: 29/05/2015, 16:08:51

Изтегли[.rar]


[Номер: 63] На основание чл. 22б, ал. 2, т.1 от ЗОП, ДП Кабиюк представя предварителните обявления на обществени поръчки, предстоящи за провеждане през 2015г

Дата и час на публикуване: 27/02/2015, 11:03:31

Изтегли [.rar]


[Номер: 33] Съобщение: ДП "Кабиюк" прекратява обявената обществена поръчка с предмет:"Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на ДП "Кабиюк" заведена под № 31

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:24:15

Изтегли [.rar]


1 до 8 общо 8   Предишна     Следваща