СЪОБЩЕНИЕ:

ДП „Кабиюк“ гр. Шумен,   уведомява всички участници за наложена корекция по документацията за участие на обявена открита процедура за възлагане и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители   на ДП „Кабиюк“ за срок от 36 месеца“. В сайта на ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА на ДП „КАБИЮК“ за съответна обществена поръчка са прикачени коригирани образци на Техническото предложение /образец № 13/ и Ценовото предложение/образец № 14/; Договор за възлагане на обществена поръчка /образец № 12// и Техническа спецификация /приложение № 2/.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 24/06/2015, 15:34:04 Последна промяна: 07/10/2016, 10:29:26 Посещения: 2836