ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. за срок от 12 /дванадесет/ месеца“

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 26/11/2019, 15:52:55 Последна промяна: 27/12/2019, 12:02:30 Посещения: 896