Растениевъдство

ДП "Кабиюк" разполага с 20 681 дка обработваема земя. Релефът в землището е платформен, със силно разчленение и циркуледенудационни плата, издигнати през Неоген - Квартернера позитивно морфоструктури. Надморската височина е от 240 до 260 метра.

В геоложко отношение районът е сравнително еднообразен и представен от теригенно-карбонатни скали на Шуменската свита на Горната Креда. Почвообразуващи материали са карбонатни песъкливо-глинести отложения. Типът на почвената покривка представлява карбонатен чернозем, нееродиран и слабо еродиран, тежко песъкливо-глинест.

Съдържанието на органично вещество в повърхностия хоризонт - 3,48, ги определя като средно хумусни почви. Почвената реакция е алкална Рн - 7,3. Карбонати са установени по целия профил.  Притежават добра аерираност, средна водопропускливост и от слаба до средна водозадържаща способност. В климатично отношение, землището на "Кaбиюк" попада в климатичния район на Лудогорско-добруджанските плата от Севернобългарската умерено-континентална климатична подобласт от Европейската континентална (умерена) климатична област. Най-топли са месеците юли и август - със средни месечни температури от 22 градуса С, а най-ниските средномесечни температури са през месец януари - 1,1 градуса С. Средната годишна темпуратура е 11,0 градуса С. Основните валежи за района падат в края на пролетта и в началото на лятото през месеците май и юни. Забелязва се и втори максимум в началото на зимата - месец ноември и декември. Абсолютния минимум е през месец септември, а вторичният - през зимата. Като цяло валежите са недостатъчни, тъй като общата им сума е 597 мм/м2, което е малко под средните 623 мм/м2 за странатa.

Структурата на земеделските култури е изцяло подчинена на нуждите на животновъдството в стопанството. Зърнените култури заемат 55% от обработваемите площи, 26% сочните и тревни фуражни култури, техническите - 16% и 3% други. От произведеното зърно 70 % остава за вътрешно потребление в т.ч., 62% за фураж и 8 % за семена, 30% се реализира. Ежегодно в ДП "Кабиюк" се реколтират около 4000 дка пшеница, 3500 дка ечемик, 2000 дка овес за зърно, 2000 дка царевица за зърно, 1800 дка силажна царевица, 1700 дка люцерна фиево и 1500 дка грахово-овесена смеска, 3500 дка слънчоглед. Културите се отглеждат при висок агрохон и се гарантират стабилни добиви. Средно от пшеницата се получава 450 кг/дка, от ечемика - 500 кг/дка, от овеса - 250 дка, от царевицата - 600 кг/дка, от слънчогледа - 250 кг/дка. Акцент в растениевъдството е семепроизвоството.

 


Произвоството на семена в "Кабиюк" по установени исторически данни датира от 1928 година. Произвеждани били семена от пшеница, цвекло, моркови, просо, слънчоглед, които били предоставяни на земеделски стопани от шуменска, преславска, провадийска, новопазарска, търговишка околия.
   
През 90-те години ръста на семепроизводство достига 1380 тона. Днес ДП "Кабиюк" - гр. Шумен произвежда и предлага семена от пшеница сорт "Аглика" и "Победа" - първо размножение, ечемик сорт "Обзор" и "Плезант" - първо размножение; фуражен грах сорт "Юнак" първо размножение; фии сорт "Образец 666" - второ размножение и люцерна сорт "Приста - 2" - второ размножение.

Страницата е създадена на: 18/01/2014, 11:03:48 Последна промяна: 28/09/2016, 16:47:24 Посещения: 5952