Съобщения и информация

[Номер: 240] ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишен финансов отчет на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от една финансова година – 2022-2023

Дата и час на публикуване: 30/11/2022, 16:25:53

Изтегли [.rar]


[Номер: 235] Процедура за подбор на външни членове на Одитния комитет на ДП Кабиюк гр. Шумен

Дата и час на публикуване: 17/08/2022, 14:21:21

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 4 от Наредбата за процедурата за определяне на състава  и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор ДП „Кабиюк“ гр. Шумен О Б Я В Я В А Процедура за подбор на външни членове на Одитния комитет на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен.

Изтегли [.rar]

 


[Номер: 186] Съобщение цех мляко

Дата и час на публикуване: 20/11/2020, 11:36:03

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ  - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:„ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО“ от парцел кадастрален № 27/1 (двадесет и седем-едно), по плана на ФИЛИАЛ „ЦЕНТЪР“  в с. Коньовец, общ. Гр. Шумен /селище от VІІ –седми функционален тип според ЕКНМ/ инвентарен № 20528 (двадесет хиляди, петстотин, двадесет и осем) на ДП „Кабиюк“ – гр. Шумен със застроена площ  общо  572 кв. м.  (петстотин, седемдесет и два квадратни метра), съгласно АДС № 987/13.09.2004 г. , включително: застроена площ  на обект  І – ви етаж -466 /четиристотин, шестдесет и шест/кв. м. , ІІ-ри етаж  - 66 /шестдесет  и шест/кв. м.  от които: производствена площ 400 /четиристотин/ кв. м., битово- офисна площ -132 /сто, тридесет и два/ кв. м., редуцирана площ -505,60 кв. м., ведно с технологично оборудване на цех за производство на прясно мляко, кисело мляко и бяло саламурено сирене.

СРОК  за приемане на документи оферти (заявления) за участие: на  21.12.2020 год. до 16:30 ч.

МЯСТО, ДАТА  и ЧАС на  провеждане на търга: Административната сграда на ДП “Кабиюк” – град Шумен, кв.„Макак”, втори етаж, заседателната зала на  22.12.2020 год. –от 14.00 часа.


[Номер: 181] Съобщение язовир

Дата и час на публикуване: 29/06/2020, 14:51:25

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ :

           ОБЕКТ „ЯЗОВИР- Ф. МАЛКА МЕРА“ BG2PR800R016, инвентарен ПИ № 200040 (две, нула, нула, нула, четири, нула) с местонахождение: местност „Акбаир“, землище на с. Царев брод, общ. гр. Шумен, обл. Гр. Шумен, с МАКСИМАЛНО ЗАВИРЕНА ПЛОЩ – 25 дка; ОБЩ ОБЕМ -52 хил. м3; ВИСОЧИНА НА СТЕНАТА – 4,50 м.; ДЪЛЖИНА НА СТЕНАТА-120 м.; с ОБЩА ПЛОЩ 30.817 дка (тридесет декара, осемстотин и седемнадесет квадратни метра), собственост на ДП „Кабиюк” – град Шумен, съгласно АДС № 2449/30.09.2011 г.

МЯСТО, ДАТА и ЧАС на провеждане на търга: Административната сграда на ДП “Кабиюк” – град Шумен, кв.„Макак”, втори етаж, заседателната зала, 27.07.2020 год. - 14.00 часа.


[Номер: 180] Съобщение конюшня

Дата и час на публикуване: 29/06/2020, 14:49:37

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ :

           ОБЕКТ „КОНЮШНЯ“, кадастрален № 26 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/, парцел 27/2/двадесет и седем /две/, КОМПЛЕКС ХИПОДРУМ гр. Шумен, инвентарен № 30026 /три нула, нула, двадесет и шест/ на ДП „Кабиюк“ – Шумен със застроена площ 590 кв. м. собственост на ДП „Кабиюк” – град Шумен, съгласно АДС № 2618/26.10.2012 .год.

МЯСТО, ДАТА и ЧАС на провеждане на търга: Административната сграда на ДП “Кабиюк” – град Шумен, кв.„Макак”, втори етаж, заседателната зала, 27.07.2020 год. - 14.30 часа.


[Номер: 179] Съобщение сеновал

Дата и час на публикуване: 29/06/2020, 14:48:12

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ :

ОБЕКТ „СЕНОВАЛ“, обособена част от имот кадастрален № 21 (двадесет и едно), парцел 27/2/ (двадесет и седем – две), от комплекс Хиподрум, инвентарен №30038 (тридесет хиляди нула тридесет и осем на ДП „Кабиюк” – град Шумен със застроена площ 386 (триста осемдесет и шест квадратни метра ) кв.м.

МЯСТО, ДАТА и ЧАС на провеждане на търга: Административната сграда на ДП “Кабиюк” – град Шумен, кв.„Макак”, втори етаж, заседателната зала, 27.07.2020 год. – 15:00 часа.


[Номер: 167] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на СЕМЕНА за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. в две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 24/10/2019, 10:49:33

Изтегли [.rar]


[Номер: 165] Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2020 год. в три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 18/10/2019, 15:18:29

Изтегли [.rar]


[Номер: 163] Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП“ КАБИЮК” гр. Шумен за срок от дванадесет месеца, присъединени на средно и ниско напрежение-2020

Дата и час на публикуване: 16/10/2019, 10:16:42

Изтегли [.rar]


[Номер: 155] Доставка на горива включваща Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на автопарка на ДП "КАБИЮК" - гр. Шумен за срок от две години /2019-2021/

Дата и час на публикуване: 28/02/2019, 14:38:15

Изтегли [.rar]


[Номер: 152] Доставка на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк" – гр. Шумен в девет обособени позици, за срок от дванадесет месеца 2019-2020

Дата и час на публикуване: 15/02/2019, 16:56:05

Изтегли [.rar]


[Номер: 149] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на препарати за растителна защита /пестициди/ за нуждите на ДП „Кабиюк" – Шумен през 2019 г."

Дата и час на публикуване: 10/01/2019, 15:11:00

Изтегли [.rar]


[Номер: 147] Съобщение

Дата и час на публикуване: 02/01/2019, 16:23:52

Съобщение: ДП "Кабиюк" провежда обществена открита процедура с предмет:

„Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП „Кабиюк" през 2019 год. в две обособени позиции"

Изтегли [.rar]


[Номер: 145] Съобщение

Дата и час на публикуване: 18/12/2018, 8:36:45

Съобщение: ДП "Кабиюк" провежда обществена открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП“ КАБИЮК” гр. Шумен за срок от дванадесет месеца -2019, присъединени на средно и ниско напрежение’’

Изтегли [.rar]


[Номер: 139] Съобщение

Дата и час на публикуване: 23/07/2018, 12:14:33

Съобщение: ДП "Кабиюк" удължава срокът на обявената обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява", чл. 20, ал. 3  с предмет „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишни финансови отчети на ДП „Кабиюк" гр. Шумен за срок от три години 2018-2020" заведена под № 138 в профила на купувача

Изтегли [.rar]


[Номер: 73] ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22 Б, АЛ. 2, Т.15 ОТ ЗОП:

Дата и час на публикуване: 03/07/2015, 16:30:02

Относно: информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване сключени договори за общ.поръчка, от ДП „Кабиюк" гр. Шумен проведени преди и след 01.07.2014 год.

Изтегли [.rar]


[Номер: 72] СЪОБЩЕНИЕ:

Дата и час на публикуване: 24/06/2015, 15:34:04

ДП „Кабиюк“ гр. Шумен,   уведомява всички участници за наложена корекция по документацията за участие на обявена открита процедура за възлагане и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители   на ДП „Кабиюк“ за срок от 36 месеца“. В сайта на ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА на ДП „КАБИЮК“ за съответна обществена поръчка са прикачени коригирани образци на Техническото предложение /образец № 13/ и Ценовото предложение/образец № 14/; Договор за възлагане на обществена поръчка /образец № 12// и Техническа спецификация /приложение № 2/.

Изтегли [.rar]


[Номер: 70] ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22 Б, АЛ. 2, Т.14 ОТ ЗОП:

Дата и час на публикуване: 01/06/2015, 15:43:03

Относно: датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по сключени договори за общ.поръчка, от ДП „Кабиюк" гр. Шумен проведени преди 01.07.2014 год.

Изтегли [.rar]


[Номер: 69] ДП Кабиюк гр. Шумен ПРЕКРАТЯВА обявената общ. поръчка с предмет:"Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 36 месеца" - № 66

Дата и час на публикуване: 29/05/2015, 16:08:51

Изтегли[.rar]


[Номер: 63] На основание чл. 22б, ал. 2, т.1 от ЗОП, ДП Кабиюк представя предварителните обявления на обществени поръчки, предстоящи за провеждане през 2015г

Дата и час на публикуване: 27/02/2015, 11:03:31

Изтегли [.rar]


[Номер: 33] Съобщение: ДП "Кабиюк" прекратява обявената обществена поръчка с предмет:"Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на ДП "Кабиюк" заведена под № 31

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:24:15

Изтегли [.rar]


1 до 21 общо 21   Предишна     Следваща