Търгове

[Номер: 226] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - ОБЕКТ БИСТРО - ХИПОДРУМ

Дата и час на публикуване: 18/03/2022, 16:41:52

Изтегли [.rar]


[Номер: 205] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ

Дата и час на публикуване: 28/06/2021, 16:28:50

„СКЛАД ЗА ПРЕПАРАТИ № 1“, обособена част от сграда  „Складове за препарати“ имот кадастрален № 3 (три), парцел 3 (три) по плана на ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛА, с. Коньовец, общ. Гр. Шумен инвентарен  №20110 (двадесет хиляди, сто и десет)  на ДП „Кабиюк” – град Шумен, със застроена площ 113,48 кв.м. (сто и тринадесет квадратни метра, и четиридесет и осем дециметра), съгласно АДС 980/13.09.2004 год. Търгът ще се проведена на 30.07.2021 год. от 14:00 ч

Изтегли [.rar]


[Номер: 204] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ

Дата и час на публикуване: 28/06/2021, 16:28:06

представляващ недвижим имот-частна държавна собственост на ДП “Кабиюк” град Шумен, а именно: „ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР ФОАЕ“, етаж  1/първи/  в административна сграда, обособена част от имот кадастрален № 78 (седемдесет и осем), по плана на ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛА, с. Коньовец, общ. Гр. Шумен инвентарен  №20107 (двадесет хиляди, сто и седем)  на ДП „Кабиюк” – град Шумен съгласно АДС 1012/15.09.2004 год. Търгът ще се проведена на 30.07.2021 год. от 15:00 ч

Изтегли [.rar]


[Номер: 203] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ

Дата и час на публикуване: 28/06/2021, 16:27:21

представляващ недвижим имот-частна държавна собственост на ДП “Кабиюк” град Шумен, а именно: „ЦЕХ ЗА ИЗВАРА““, обособена част от сграда  „Склад за  сирене с цех за извара“ имот кадастрален № 27/2 (двадесет и седем/две), парцел 27/2 (двадесет иседе/две),по плана на ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛА, с. Коньовец, общ. Гр. Шумен инвентарен  №20425 (двадесет хиляди, четиристотин, двадесет и пет)  на ДП „Кабиюк” – град Шумен, със застроена площ 33,69 кв.м. (тридесет и три квадратни метра, и шестдесет и девет дециметра), съгласно АДС 988/13.09.2004 год. Търгът ще се проведена на 30.07.2021 год. от 14:30 ч

Изтегли [.rar]


[Номер: 185] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО ф-л Централа, с. Коньовец.

Дата и час на публикуване: 20/11/2020, 11:33:07

Изтегли [.rar]


[Номер: 184] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: ОБЕКТ ЯЗОВИР - Ф. МАЛКА МЕРА

Дата и час на публикуване: 29/06/2020, 14:57:14

Изтегли [.rar]


[Номер: 183] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: ОБЕКТ КОНЮШНЯ с ПЯСЪЧЕН ПЛАЦ

Дата и час на публикуване: 29/06/2020, 14:56:28

Изтегли [.rar]


[Номер: 182] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: ОБЕКТ СЕНОВАЛ

Дата и час на публикуване: 29/06/2020, 14:55:17

Изтегли [.rar]


[Номер: 160] ДП „КАБИЮК" ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ : „МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ" с индификатор 83510.663.395.4 със застроена площ 29 кв. м., в имот "Закрит манеж" от КОМПЛЕКС ХИПОДРУМ гр. Шумен, инвентарен № 30026 /три нула, нула, двадесет и шест/ на ДП „Кабиюк" – Шумен собственост на ДП „Кабиюк" – град Шумен, съгласно АДС № 2618/26.10.2012 год.. Търгът ще се проведена на 14.08.2019 год. от 14:00 ч

Дата и час на публикуване: 10/07/2019, 13:05:20

Изтегли [.rar]


[Номер: 134] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ СКЛАД ЗА ПРЕПАРАТИ № 1“, обособена част от сграда „Складове за препарати“ имот кадастрален № 3 (три), парцел 3 (три) по плана на ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛА, с. Коньовец, общ. Гр. Шумен инвентарен №20110 (двадесет хиляди, сто и десет) на ДП „Кабиюк” – град Шумен, със застроена площ 113,48 кв.м. (сто и тринадесет квадратни метра, и четиридесет и осем дециметра), съгласно АДС 980/13.09.2004 год. Търгът ще се проведена на 10.07.2018 год. от 14:00 ч

Дата и час на публикуване: 08/06/2018, 17:39:21

Изтегли [.rar]


[Номер: 133] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ, представляващ недвижим имот-частна държавна собственост на ДП “Кабиюк” град Шумен, а именно: „ДВА КВАДРАТНИ МЕТРА ПРИЛЕЖАЩА ЧАСТ“, от площ пред обект „Бистро“, р-н „Хиподрум“. Търгът ще се проведена на 31.05.2018 год. от 15:00 ч

Дата и час на публикуване: 27/04/2018, 13:37:13

Изтегли [.rar]


[Номер: 132] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ , представляващ недвижим имот-частна държавна собственост на ДП “Кабиюк” град Шумен, а именно: „ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР ФОАЕ“ площ от етаж 1/първи/ в административна сграда на ДП „Кабиюк“. Търгът ще се проведена на 31.05.2018 год. от 14:00 ч

Дата и час на публикуване: 27/04/2018, 13:37:02

Изтегли [.rar]


[Номер: 130] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ: „ЯЗОВИР- Ф. МАЛКА МЕРА“ BG2PR800R016, инвентарен ПИ № 200040 (две, нула, нула, нула, четири, нула) с местонахождение: местност „Акбаир“, землище на с. Царев брод, общ. гр. Шумен, обл. Гр. Шумен, с МАКСИМАЛНО ЗАВИРЕНА ПЛОЩ – 25 дка; ОБЩ ОБЕМ -52 хил. м3; ВИСОЧИНА НА СТЕНАТА – 4,50 м.; ДЪЛЖИНА НА СТЕНАТА-120 м.; с ОБЩА ПЛОЩ 30.817 дка (тридесет декара, осемстотин и седемнадесет квадратни метра), собственост на ДП „Кабиюк” – град Шумен, съгласно АДС № 2449/30.09.2011 г. на 30.04.2018 год. от 14:00 ч

Дата и час на публикуване: 20/04/2018, 8:50:11

Изтегли [.rar]


[Номер: 118] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ: КОНЮШНЯ с пясъчен плац - Хиподрум

Дата и час на публикуване: 09/11/2017, 14:39:08

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и съгласно Правилника за Устройството и дейността на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен, ДП „Кабиюк“ гр. Шумен, провежда на търг за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, обект: „КОНЮШНЯ с пясъчен плац“кадастрален № 26/ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/, парцел 27/2/три/, от КОМПЛЕКС ХИПОДРУМ гр. Шумен“ на 12.12.2017 год. от 14:00 ч

Изтегли [.rar]


[Номер: 85] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - ОБЕКТ "БИСТРО" - ХИПОДРУМ НА 24.02.2016 ГОД. ОТ 14:00 Ч

Дата и час на публикуване: 22/01/2016, 10:27:23

Изтегли [.rar]


[Номер: 64] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА 05.05.2015 ГОД. ОТ 14:00Ч

Дата и час на публикуване: 30/03/2015, 14:16:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 26] ОБЯВЛЕНИЕ: ДП"КАБИЮК" провежда търг с явно наддаване за продажба на : Зърнокомбайн Claas Dominator 150

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:12:56

Изтегли


Изтегли [10042014.zip]

Изтегли [targ_2014_obqva.docx]

1 до 17 общо 17   Предишна     Следваща