ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк" за срок от 12 /дванадесет/ месеца 2018-2019"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 06/11/2018, 11:35:52 Последна промяна: 06/11/2018, 11:36:28 Посещения: 1135