Съобщение ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишни финансови отчети на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен за срок от три години 2018-2020

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 10/07/2018, 15:23:28 Последна промяна: 17/07/2018, 17:00:57 Посещения: 1069