Съобщение конюшня

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ :

           ОБЕКТ „КОНЮШНЯ“, кадастрален № 26 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/, парцел 27/2/двадесет и седем /две/, КОМПЛЕКС ХИПОДРУМ гр. Шумен, инвентарен № 30026 /три нула, нула, двадесет и шест/ на ДП „Кабиюк“ – Шумен със застроена площ 590 кв. м. собственост на ДП „Кабиюк” – град Шумен, съгласно АДС № 2618/26.10.2012 .год.

МЯСТО, ДАТА и ЧАС на провеждане на търга: Административната сграда на ДП “Кабиюк” – град Шумен, кв.„Макак”, втори етаж, заседателната зала, 27.07.2020 год. - 14.30 часа.

Страницата е създадена на: 29/06/2020, 14:49:37 Последна промяна: 29/06/2020, 14:50:23 Посещения: 818