Съобщение сеновал

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ :

ОБЕКТ „СЕНОВАЛ“, обособена част от имот кадастрален № 21 (двадесет и едно), парцел 27/2/ (двадесет и седем – две), от комплекс Хиподрум, инвентарен №30038 (тридесет хиляди нула тридесет и осем на ДП „Кабиюк” – град Шумен със застроена площ 386 (триста осемдесет и шест квадратни метра ) кв.м.

МЯСТО, ДАТА и ЧАС на провеждане на търга: Административната сграда на ДП “Кабиюк” – град Шумен, кв.„Макак”, втори етаж, заседателната зала, 27.07.2020 год. – 15:00 часа.

Страницата е създадена на: 29/06/2020, 14:48:12 Последна промяна: 29/06/2020, 14:48:39 Посещения: 798