Съобщение цех мляко

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ  - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:„ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО“ от парцел кадастрален № 27/1 (двадесет и седем-едно), по плана на ФИЛИАЛ „ЦЕНТЪР“  в с. Коньовец, общ. Гр. Шумен /селище от VІІ –седми функционален тип според ЕКНМ/ инвентарен № 20528 (двадесет хиляди, петстотин, двадесет и осем) на ДП „Кабиюк“ – гр. Шумен със застроена площ  общо  572 кв. м.  (петстотин, седемдесет и два квадратни метра), съгласно АДС № 987/13.09.2004 г. , включително: застроена площ  на обект  І – ви етаж -466 /четиристотин, шестдесет и шест/кв. м. , ІІ-ри етаж  - 66 /шестдесет  и шест/кв. м.  от които: производствена площ 400 /четиристотин/ кв. м., битово- офисна площ -132 /сто, тридесет и два/ кв. м., редуцирана площ -505,60 кв. м., ведно с технологично оборудване на цех за производство на прясно мляко, кисело мляко и бяло саламурено сирене.

СРОК  за приемане на документи оферти (заявления) за участие: на  21.12.2020 год. до 16:30 ч.

МЯСТО, ДАТА  и ЧАС на  провеждане на търга: Административната сграда на ДП “Кабиюк” – град Шумен, кв.„Макак”, втори етаж, заседателната зала на  22.12.2020 год. –от 14.00 часа.

Страницата е създадена на: 20/11/2020, 11:36:03 Последна промяна: 20/11/2020, 11:36:28 Посещения: 666